Tokerudbekken på Tokerud og Rommen

Vi starter vår vandring ved kommunegrensen mot Nittedal. Den øverste delen av Tokerudbekken, ned til Fossumveien, går gjennom et særpreget kulturlandskap. På vestsida av bekken er mye av landskapet fortsatt ubebygd.

Rike ødeenger (4) på de gamle jordene til Bånkall gård, nord for golfbanen på Rommen, viser at plantelivet fremdeles bærer preg av gammelt kulturlandskap (1). Engene er fuktige og frodige med høye urter som mjødurt, sløke, kvitbladtistel og åkertistel. På mye areal har dessverre åkre av svartelistearten kanadagullris erstattet de gamle blomsterengene.

Tokerudbekken
Tokerudbekken med gråor-heggeskog. Egil Bendiksen, 2017.

Tokerudbekken har gravd seg dypt ned i løsmassene og danner et markert daldrag. I nord har elva skåret seg helt ned til berget, og danner fine stryk over svabergspartier (2).

Idyllisk liten perle av en sti, mellom Ragnhils Schibbyes vei og SkillebekkSkogvegetasjonen er stort sett begrenset til en smal korridor langs bekken. Gråorheggeskog dominerer. I tillegg til ganske store oretrær er det også innslag av hegg og svartvier. I skogbunnen er det et frodig dekke av arter som stornesle, enghumleblom, rød jonsokblom, skogstjerneblom, springfrø, vendelrot og hvitveis.

På østsida, rett overfor Bånkall, ligger den eneste edellauvskogen langs Tokerudbekken (3). Øverst er det skog med store almetrær. Mot elva kommer det også inn ask. Bunnvegetasjonen er svært frodig med store forekomster av tyrihjelm og kranskonvall.

Bilde: Det er ikke mange stier igjen langs Alnavassdraget, men her er det en idyllisk liten perle av en sti, mellom Ragnhild Schibbyes vei og Skillebekk. Tokerudbekken er noen meter rett ned til venstre. Foto: Egil Bendiksen

Disse artene har sikkert spredt seg fra barskogsområdene høyere oppe, og finnes bare helt øverst langs vassdraget.

Øst for Rommensletta kan du legge turen oppom den fine, markerte skogkollen, Fossumskogen. Her finner du et stort mangfold både av barskogstyper og gammelt kulturlandskap.

Bekken er en viktig grønn korridor for dyr og fugler. Her finner viltet skjul, hekkeplasser og trekkveier mellom beite og hvileområder. Området huser mange interessante arter knyttet til markas barskoger, kantskogen langs vassdraget og de åpne engene. Hele 25 spurvefuglarter og åtte pattedyrarter er registrert i området. Sørøst for Rommen skole forsvinner elva i rør.

For å komme til utløpet av bekkelukkingen og fortsette turen langs Tokerudbekken, kan du følge turveien øst for Haavard Martinsens vei. Turveien går sørover, passerer idrettsanlegget og møter Kristoffer Robins vei. Fortsett videre til Haugenstua. Like nord for jernbanen er det laget et fint anlegg med dam og foss (Julsbergbekkens utløp i Fossumbekken) omkring en liten rest av bekkeskog. Her går vi under jernbanen via Haugenporten og ender innerst i Maria Dehlis vei. Her kalles bekken fra gammelt av for Fossumbekken.

Tekst: Åshild Ø. Pedersen, Egil Bendiksen, 2005
Tekstbearbeidelse: Tea Turtumøygard, Øyvind Bryde, 2018

#stovnertårnet
tripadvisor

Fortell verden om Stovnertårnet!

Les om andres opplevelse av tårnet – og gi gjerne din egen anmeldelse.

Til tripadvisor

Tårnfakta
  • Adresse: Karl Fossums vei 30
  • Åpnet: 12.10.2017
  • Høyde over havet: ca. 215 moh. (i toppen)
  • Lengde: 265 meter gangbane
  • Prislapp: ca. 25 MNOK
  • Byggherre: Bymiljøetaten/Stovner bydel
  • Arkitekt: LINK Landskap
  • Materialer: Norsk limtre (pillarene)
  • Sammenheng: Områdeløft Stovner sentrum
  • Besøk: Mange, mange tusen